Coastscape-kart for Miljødirektoratet
Coastscape-kart for Miljødirektoratet
Måke på seng av marint avfall

Rydd Norge Møre og Romsdal er en av ni delprosjekter i det nye Rydd Norge programmet i 2024 og 2025, med mulig forlengelse med ettårige opsjoner i årene 2026-2028. Det nye Rydd Norge programmet ledes av Snorre Sklet i Salt Lofoten AS, og er en fortsettelse av Rydd Norge 2021-2023, der rundt 40 % av Norges ytre kystlinje vil bli ryddet innen utgangen av 2023.

Ryddeoppdragene er lyst ut av Handelens Miljøfond, og frist for å levere tilbud er 7. september 2023 kl 14.00.
Mer informasjon om utlysningen og plan for Rydd Norge Møre og Romsdal 2024-2028 kan finnes i utlysningsdokumentene.

Rydd Norge har som mål å «førstegangsrydde» ytterligere 15 % av Norges ytre kystlinje i årene 2024-2025. I det nye programmet er det også satt av midler til å «vedlikeholdsrydde» de mest forurensede delene av kystlinjen som ble ryddet i 2021-2023.

Nylontråd i vegetasjon

Som del av dette oppdraget har MARBIO blant annet skrevet utkast til ulike styringsdokumenter for Rydd Norge. De fleste av disse vil bli brukt i det nye Rydd Norge programmet, som skal fortsette å rydde marin forsøpling langs norskekysten i 2024 og 2025, og med ytterligere opsjoner for årene 2026-2028.

En større og pågående oppgave er å ivareta behovene for Rydd Norge i «Rent hav», som er et kartverktøy eid av Senter mot marin forsøpling (Marfo). Rent hav er rettet mot profesjonelle ryddere av marin forsøpling, og ryddeaktørene i Rydd Norge utgjør den største andelen av innmeldte ryddeaksjoner.

Rydd Norge Møre og Romsdal

Prosjektet er en av 10 delprosjekter i Handelens Miljøfonds Rydd Norge program, og varer ut 2023.

MARBIO har tidligere laget planen for dette prosjektet.

Det var først Runde Miljøsenter AS som fikk tildelt administrasjons-oppdraget, men de har i etterkant bedt om å bli løst fra oppdraget. MARBIO har nå tatt over stafettpinnen fra Runde Miljøsenter og ser frem til å få Rydd Norge Møre og Romsdal godt i gang og vel i havn.

Rydd Norge Møre og Romsdal er delt inn i fire regioner. I hver av regionene er det inngått avtaler med ryddeaktører som skal stå for selve ryddingen i felt:

Region 1 Smøla: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Region 2 Hustadvika: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Region 3 Sunnmøre Nord: Sunnmøre Friluftsråd
Region 4 Sunnmøre Sør: Runde Miljøsenter AS

Ryddearbeidet er nå godt i gang i de fleste av disse regionene.

Marint avfall går i oppløsning og blir til mikroplast

Rydd Norge Rogaland er ett av totalt 10 delprosjekter i Rydd Norge programmet til Handelens Miljøfond (HMF), som har tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inkludert Svalbard og prioriterte vassdrag, skal ryddes for plast innen 2023. Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond, og organiseres i samarbeid med statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) i de ulike områdene. MARBIO har tidligere laget plan for et tilsvarende prosjekt i samme program: Rydd Norge Møre og Romsdal.

Hvert delprosjekt følger en stegvis prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når (lage plan for prosjektet)
  2. Etablere et rådgivende utvalg for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

MARBIO har fått tildelt oppdraget med å lage en plan for prosjektet, som er det første trinnet i denne prosessen.

Utkast til planen er levert til Handelens Miljøfond, og det er administrator for Rydd Norge Rogaland, Jæren Friluftsråd, som leder prosjektet videre.

Marint avfall på Smøla

Handelens Miljøfond (HMF) har tatt initiativ til at minst 40 prosent av ytre kyst i Norge, inkludert Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes for plast innen 2023. Rydd Norge Møre og Romsdal er ett av totalt 10 delprosjekter i Rydd Norge programmet til HMF. Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond, og organiseres i samarbeid med statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) i de ulike områdene.

Hvert delprosjekt følger en stegvis prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når (lage plan for prosjektet)
  2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

MARBIO har fått tildelt oppdraget med å lage en plan for prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal, som er det første trinnet i denne prosessen.

Oppdatering: Planen er levert til Handelens Miljøfond, og det er administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal, Runde Miljøsenter, som leder prosjektet videre.

Planen kan lastes ned fra vår publikasjons-side.

CAFF er en forkortelse for «Conservation of Arctic Flora and Fauna», som er arbeidsgruppen for biodiversitet i Arktisk Råd.

Norge er først ute med å lage slike kart, som skal brukes i en sammenstilling av kunnskap om biologisk mangfold i kystsonen i arktiske områder. I Norge er dette i denne sammenheng definert som områder nord for polarsirkelen. Oppdraget omfatter også å lage et forslag til hvordan disse datasettene skal bygges opp, blant annet hvilken informasjon som skal inkluderes.

Du kan lese mer om Coastscapes i rapporten «Arctic Coastal Biodiversity Monitoring Plan» (engelsk).

Som en del av oppdraget har MARBIO også laget datasett for overvåking knyttet til kystsonen.