Bildeguide for farlige gjenstander
Bildeguide for farlige gjenstander
Strandryddere kommer stadig over gjenstander som kan være farlige. Marfo og Handelens Miljøfond har nå laget en bildeguide for å hjelpe strandryddere å identifisere slike farlige gjenstander og gi råd om hvordan de skal opptre dersom de finner dem. Marbio AS har hatt en sentral rolle i utviklingen av denne.
Publisert 1. august 2023, 11:12
- oppdatert 2.08.23, 13:44

Bildeguiden starter med en innledning, som inneholder mye viktig informasjon som bør leses først. Farlige gjenstander defineres her etter tre grader av fare: «Spesielt farlige gjenstander», «Farlige gjenstander» og «Moderat farlige gjenstander». Hver enkelt av disse er gitt et eget ikon, som går igjen i bildeguiden. Innledningen inneholder også hovedpunkter for generell livreddende førstehjelp.

Den praktiske delen som tar for seg de enkelte typene gjenstander er delt opp i tre hovedkapitler, etter karakteristika ved gjenstandene:

  • Eksplosiver og nødsignaler
  • Farlige kjemikalier
  • Gjenstander med en utforming/funksjon som gjør dem spesielt skadelige

Under hvert kapittel beskrives ulike typer farlige gjenstander med bilder, angivelse av størrelse, beskrivelse og råd for hvordan man skal (eller ikke skal) håndtere dem. For noen av gjenstandene er det også gitt spesifikke råd om forebyggende tiltak og førstehjelp.

Manuset til bildeguiden er utviklet av MARBIO, på oppdrag for Handelens Miljøfond, men flere aktører har kommet med viktige innspill, bilder og har bidratt til kvalitetssikring underveis: Norsk Førstehjelpsråd, Giftinformasjonen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarets ammunisjons- og eksplosivrydderskole (FAES), Forsvarets Minedykkerkommando, Økokrim, Politidirektoratet, Miljødirektoratet, Oslofjorden friluftsråd og Eider AS. Også flere andre har bidratt med bilder. Senter mot marin forsøpling (Marfo) har finansiert grafisk design, som er utført av Sisu Designlab. Marfo har også bidratt aktivt i den siste utviklingen av manuset til bildeguiden.

Bildeguiden i mobil-format kan lastes ned fra publikasjonssiden. Bildeguiden er også tilgjengelig i to andre versjoner, som kan lastes ned fra Marfos nettside.