Det marine Vestlandet – Aqua Nor 2019
Det marine Vestlandet – Aqua Nor 2019

Handelens Miljøfond har tatt initiativ til dette prosjektet, som har som mål å rydde marint avfall fra 40 % av ytre kyst av Norge. Prosjektet er inndelt i separate prosjekter for hvert kyst-fylke, og drives i samarbeid med fylkesmannen i hvert fylke. Foreløpig er det startet prosjekter i Trøndelag og Nordland fylker. Salt Lofoten AS ble tildelt oppgaven å lage plan for begge fylkene og å administrere prosjektene på vegne av Handelens Miljøfond og fylkesmennene i de to fylkene.

Erlend var initiativtaker og prosjektleder i Direktoratet for naturforvaltning for prosjektet Fishing For Litter. FFL var opprinnelig et Nederlandsk prosjekt, som senere ble spredt til flere Europeiske land gjennom «Save the North sea» prosjektet – og er senere driftet av organisasjonen KIMO i flere av disse landene. OSPAR har senere oppfordret alle medlemsland til å vurdere å starte FFL prosjekt, som et tiltak mot marin forsøpling.

I Norge ble arbeidet med å igangsette et FFL prosjekt startet i Direktoratet for naturforvaltning i 2010. I 2015 satte Miljødirektoratet av penger til et FFL prøveprosjekt, som ble lagt ut på anbud. Den som vant anbudet skulle planlegge prøveprosjektet i siste halvdel av 2015 og deretter drifte det i 2016 og 2017. Prøveprosjektet har senere blitt forlenget årlig etter dette.

Den som vant anbudet var Salt Lofoten AS. Dette var første gang Erlend ble oppmerksom på dette selskapet, som han året etter begynte å jobbe i.

Erlend, som den gang jobbet i Direktoratet for naturforvaltning, deltok som ekspert på marin forsøpling i NRKs populære barne- og ungdomsprogram Newton. Sammen med programleder Selda Ekiz, undersøkte Erlend en strand med mye søppel på øya Smøla på Nordmøre.

Du kan se innslaget her: https://tv.nrk.no/serie/newton-arkiv/2012/DMPV74001712

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) fikk i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utrede ordningen for overvåking av strandsøppel på norske strender, som utføres ved hjelp av metodikk utviklet av OSPAR. Utredningen ble utført av Erlend, på vegne av SALT. Erlend, som den gang arbeidet i Direktoratet for naturforvaltning, var den som i 2011 organiserte etableringen av det norske nettverket av strender der denne overvåkingen pågår, og har arbeidet i ekspertgruppen (ICG-ML) i OSPAR der metoden er utviklet.

Erlend var i flere år leder av norsk delegasjon til OSPARs Biodiversitetskomité (BDC) og deltok på vegne av Norge i flere ekspertgrupper under denne, som arbeidet med marine verneområder (ICG-MPA) og beskyttelse av arter og habitater (ICG-POSH). Han deltok også i ekspertgruppen for tiltak mot marin forsøpling (ICG-ML).

OSPAR er en forkortelse for Oslo-Pariskonvensjonen for bevaring av det marine miljø i Nord-Øst-Atlanteren, og er en konvensjon der Norge, 14 andre Europeiske land og EU er medlemmer.

Prosjektet ble lyst ut som en anbudskonkurranse av Miljødirektoratet. Mepex Consult og SALT fikk i samarbeid tilslaget. Peter Sundt fra Mepex Consult var prosjektleder, mens Erlend, som den gang jobbet i SALT, hadde ansvaret for avsnittet om fiskeri. Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen.

Rapporten er skrevet av Erlend i 2008, etter oppdrag fra Miljøverndepartementet, som ba Direktoratet for naturforvaltning (DN) lage en utredning om norske kaldtvannskoraller og svampsamfunn. Rapporten er et sammendrag av den tidens eksisterende kunnskap om biologisk mangfold, trusselbildet og eksisterende tiltak, og uttrykte DNs tanker om videre tiltak for vern av koraller og svamper.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) skrev i 2010 den første offisielle rapporten om status for marin forsøpling i Norge. Erlend var medredaktør og medforfatter fra Direktoratet for naturforvaltning sin side.

DN og KLIF ble slått sammen til Miljødirektoratet i 2013. I 2014 ble rapporten revidert. Erlend var redaktør og hovedforfatter.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m265/m265.pdf

Norges Forskningsråd satte i 2017 sammen en internasjonal komite for å evaluere norsk polarforskning. SALT ble etter en anbudskonkurranse ansatt av Forskningsrådet for å assistere komiteen som sekretariat. Kriss Rokkan Iversen var prosjektleder fra SALT sin side, mens Erlend gjorde det meste av praktiske oppgaver i sekretariatet, samt sto for grafisk design av evalueringsrapporten og utformet denne i InDesign.

Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane gikk sammen om å arrangere en felles-stand under Aqua Nor 2019. Salt Lofoten AS fikk oppdraget med å planlegge og drifte denne standen. Prosjektleder fra SALT var Erlend.

Erlend lagde en plan for inndeling av fellesstanden, solgte inn enkeltstands til bedrifter, koordinerte samarbeid med underleverandører for design av veggdekor, bygging av standen og bemanning av sjømatbar og sørget for at fellesstanden «Det marine Vestlandet» ble en stor suksess for oppdragsgiverne og for bedriftene.